HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG                  
          An toàn lao động cho công nhân xây dựng là việc làm quan trọng, cần thiết phải chú trọng. Bởi đặc thù của ngành nghề này luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như mức độ nguy hiểm cao. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể gây ảnh hưởng đến an toàn của người lao động. Chính vì vậy các nhà thầu cần trang bị đầy đủ những thiết bị an toàn cũng như thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thi công, đảm bảo người lao động nắm vững chuyên môn và có những trang bị đầy đủ khi tham gia xây dựng.
Thực trạng về an toàn thi công

Hiện nay tình trạng tai nạn lao động trên các công trường vẫn là con số đáng quan tâm. Theo thông kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thì tính đến năm 2015 cả nước có tới 7.620 vụ tai nạn lao động. Trong đó số người chết là 666 người, số người bị thương lên đến 7.785 người. Tổng thiệt hại là 153,97 tỷ đồng. Tuy nhiên ngành xây dựng là ngành có tỷ lệ số vụ tai nạn chết người cao nhất, lên đến 35,2% tổng số vụ tai nạn chết người, chiếm tới 37,9% tổng số người chết.


Để hạn khắc phục và hạn chế tình trạng này, Hệ Thống Giáo Dục Đất Việttổ chức lớp học " An Toàn và Vệ Sinh Lao Động " cho tất cả Người lao động cũng như doanh nghiệp .

Khóa học của  Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt  được trực tiếp giảng dạy bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn và lý luận để thực hiện công tác tư vấn, giám sát, huấn luyện và xây dựng hệ thống an toàn sức khỏe môi trường cho tất cả lĩnh vực nhà máy sản xuất và xây dựng.

Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt tổ chức đào tạo, huấn luyện với các nội dung chương trình sau:


Huấn luyện nhóm 1
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
– Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.


Huấn luyện nhóm 2


a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;


b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:


– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;


– Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn.


– Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;


– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;


– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;


– Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm;


– Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;


– Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra;


– Công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động;


– Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;


– Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;


– Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động


– Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;


c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:


– Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại;


– Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.  

Huấn luyện nhóm 3


a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:– Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;– Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;– Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;– Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:– Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm;– Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động;– Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.


Huấn luyện nhóm 4


a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
– Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
– Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.Huấn luyện nhóm 5:a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;– Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động:
– Yếu tố có hại tại nơi làm việc;– Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại;– Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc;– Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống;– Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp;– Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu;– Phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc;– An toàn thực phẩm;– Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm;– Tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động;– Nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc;– Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động;– Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc;– Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.– Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.Huấn luyện nhóm 6:Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.


 THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG VẬN HÀNH XE NÂNG NGƯỜI


2. Thông tin khóa học về chứng chỉ an toàn lao động

– Thủ tục khi tham gia huấn luyện: Gồm 02 ảnh 3×4, CMTND photo.

– Thời gian huấn luyện: Được quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016.

– Địa điểm học chứng chỉ an toàn:

+ Tại công trường hoặc nhà máy của đơn vị.

+ Tại địa điểm Công ty Cổ Phần Trí Tuệ Sao Mai tổ chức.

– Kinh phí: Phụ thuộc vào số lượng học viên thực tế


Đơn vị học liên hệ trực tiếp với số hotline để có được mức giá ưu đãi nhất:


Email : giaoducdatviet.net@gmail.com

Hot line : 0945.22.88.44


Share on Google Plus

Thông Tin Liên Hệ

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT
Địa Chỉ: 140/4 Đường TL 41, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp HCM
Hotline: 0934.22.88.44 - 0944.22.88.44 - 0945.22.88.44 - 0946.22.88.44 - Tel: 19009213
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét